Մասնագիտական օտար լեզու դասընթացի նպատակն է՝

  • հիմնավորել անգլերենի դերը որպես գործարար մարդկանց շփման և հաղորդակցման գործիք,
  •  ուսանողին հաղորդել գործարար անգլերենի նախնական գիտելիքներ,
  •  ուսանողի անգլերենի բառապաշարը հարստացնել գործարար հաղորդակցման անգլերենի բառապաշարով,
  • ուսանողի մոտ զարգացնել և ամրապնդել անգլերեն գործարար բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ: